Shërbimet Tona

MONITORIMI I PERMBAJTJES EDITORIALE

IDRAMEDIA skanon/hulumton permbajtjen editoriale qe kane te bejne me sektoreve te ndyshem, lajme me karakter politik, ekonomik, ato ne lidhje me marredheniet nderkombetare si dhe ato me fokus sektorin e bujqesise dhe zhvillimit rural, ne shtypin e shkruar por edhe te kanaleve televizive/radio si dhe faqeve te internetit, ne menyre te perditshme. Raportimi i ketij informacioni behet po ashtu ne menyre te perditshme dhe ne formen e alerteve prane klienteve tane si dhe gjenerohen edhe raporte ditore, javore apo mujore sipas kerkesave te tyre. Raportimi i ketij informacioni eshte i plote per sektore te ndryshem, sipas kerkesave te klienteve, duke iu dhene atyre nje avantazh ne terma te informimit persa i perket ngjarjeve dhe aktiviteteve me te fundit ne te gjitha fushat.

Gjithashtu ne jemi te gatshem te ofrojme eshte analiza mbi tonalitetin dhe impaktin e cdo lajmi ne media.

MONITORIMI I PERMBAJTES EDITORIALE

Proceset e punes per “Press Clipping” te shtypit te shkruar

Rreth 18 gazeta dhe revista skanohen cdo dite dhe permbajtja e tyre editoriale rregjistrohet automatikisht ne sistemet tona qendrore. Teksi dhe imazhet e cdo gazete/reviste indeksohet dhe kalon ne procese perpunimi. Duke u bazuar ne listen e fjaleve kyce primare dhe sekondare te cdo sektori (key words) ne krijojme raporte te ndryshme ne varesi te kerkesave te klieteve tane; te perditshem, mujore apo edhe me gjere. Formatet e raporteve te ndryshme diskutohen me klientet ne menyre qe te jene sa me efektive dhe sipas kerkesave dhe nevojave te tyre.

TIPOLOGJIA E RAPORTEVE TE MONITORIMIT TE PERMBAJTJES EDITORIALE

 • Press Clipping te perditshem
 • Raport mujor te detajuar te permendjeve editoriale ne shtypin e shkruar
 • Raporte te perpilluara sipas kerkesave dhe nevojave te klienteve

PERMBLEDHJA E LAJMEVE DITORE

IDRAMEDIA  ofron nje përmbledhje prej 4-5 faqe të të gjitha lajmeve ditore nga media e shtypur, ajo e  folur (TV dhe Radio) dhe elektronike, të kategorizuara në tema të tilla si ato aktuale, politike, ekonomike te sektorit bujqesor dhe zhvillimit rural, marrëdhëniet ndërkombëtare, marredheniet BE-Shqipëri etj.

Sherbimi i ofruar eshte nje informacion i vlefshem si për institucionet shqiptare, ashtu edhe për institucionet e huaja të vendosura në Shqipëri.

PLATFORMA ONLINE

Platforma online e gjenerimit dhe perpunimit te te dhenave eshte nje tipar dallues i sherbimeve te IDRAMEDIA. Pasi te dhenat e monitorimit kalojne ne te gjitha hallkat e punes dhe hidhen ne databaze, automatikisht edhe platforma online krijon mundesine  e analizimit dhe vizualizimit te tyre per qellime te ndryshme te klienteve tane. Te gjitha te dhenat e monitorimit te mediave per kanalet TV, Radio, portalet e faqet e internetit, gazetat/revistat dhe OOH jane te disponueshme online dhe ne cdo kohe. Nder te tjera ky tipar siguron edhe nje transparence te plote te procesit te monitorimit te mediave.

Platfoma online, pervecse e thjeshte dhe eficiente ne perdorim eshte edhe e sigurt ne terma te perdorimit te te dhenave ne rrjet. Ajo eshte e pajisur me:

 • Certifikata te dedikuara sigurie
 • Kredencialet e aksesimit jane terresisht te enkriptuara, etj.

Platforma online mund te aksesohet nepermjet linkut client.idramedia.com duke vendosur kredencialet e perdoruesit dhe fjalekalimin perkates. Ky panel eshte i ndare dhe lejon perdorimin e te dhenave per cdo medium ne vecanti dhe eshte i pajisur me motore te ndryshem kerkimi per te gjeneruar te dhena bruto apo edhe agregate ne menyre efficiente dhe te shpejte.  Vizualizimet grafike me te cilat eshte e pajisur ofrojne nje pamje te qarte te fushatave ose kanaleve mediatike, zbatojne parimin e “user-friendliness” ne perdorim si dhe ofrojne mundesine e shkarkimit te informacionit te formatin Excel.

Ju lutem kini parasysh qe platform online eshte lehtesisht e adaptueshme sipas nevojave dhe kerkesave te klienteve tane. Gjithashtu ne Aneksin A te kesaj oferte do te gjeni disa shembuj ilustrues te ketij instrumenti kaq te vlefshem per klientet tane.

PRODUKTET

 • Monitorim dhe inteligjence mediatike mbi TV, Radio, Web, Print dhe OOH
 • Te dhena dhe raporte te hollesishme te tregut te reklames sipas Sektorit, Reklamuesve, Brandeve, Kanaleve mediatike etj
 • Verifikim te Media Planeve ne cilindo medium
 • Analize fushatash publicitare te reklamuesve dhe konkurenteve
 • Analize, studim dhe interpretim te dhenash te tregut te reklames per qellime strategjike te marketingut
 • Njoftime/Alerte te perditshme mbi c’ka po ndodh ne tregun e reklames
 • Monitorim, verifikim dhe raportim te permbajtjes editoriale per qellime te klienteve, ne TV, Radio, Print dhe Web (news /press clippings, media review, content monitoring of major events)
 • Online Panel (idramedia.com) – nje panel i dedikuar per perpunimin dhe vizualizimin e te dhenave nga klientet e IDRAMedia. Ky eshte nje instrument i forte raportimi i aksesueshem lehtesisht dhe i pajisur me motore kerkimi dhe raportimi te ndryshme ne ndihme te klienteve.